Odborné články

Gestalt terapie - Úvod

Gestalt-terapie představuje v současné době jeden z hlavních psychoterapeutických směrů. Pro tuto skutečnost hovoří i fakt, že figuruje jako jeden z patnácti hlavních psychoterapeutických směrů, které byly podrobeny hodnocení a srovnání v rámci metateoretické studie „Psychoterapeutické systémy” (1999) autorů J. O. Prochasky a J. C. Norcrosse.
S Gestalt-terapií jsem se setkal během absolvování systematického výcviku pořádaného Institutem pro Gestalt-terapii (I-GAT). To mi poskytlo základní informace a rovněž osobní zkušenost. Od té doby využívám tento přístup ve své práci s klienty. Přístup Gestalt-terapie je mi tedy osobně blízký, což byl jeden z důvodů, proč jsem si toto téma vybral jako téma rigorózní práce. Druhým důvodem je relativní nedostatek literatury a především její absence na českém trhu. V současné době jsou u nás přeloženy dvě starší knihy o Gestalt-terapii a bylo napsáno a přeloženo několik článků. Touto prací bych rád mimo jiné přispěl k jejímu rozšíření. Přestože se jedná o významný psychoterapeutický směr, který má ve světě tradici, u nás si své místo teprve hledá.
V této rigorózní práci bych se rád věnoval hlavním teoretickým otázkám tohoto směru a přístupu a to především z pohledu psychologie. Pro lepší porozumění a pozdější úvahy nejprve stručně popíšu jeho vznik, zaměřím se na zdroje a východiska a také na hlavní principy. Potom se budu věnovat podobě přístupu Gestalt-terapie, tak jak může být chápán prostřednictvím základních psychologických disciplín a otázek jako je obecně psychologický pohled, metodologický přístup, pojetí teorie osobnosti, psychopatologie (Zdraví a nemoc), diagnostiky a některých otázek psychoterapie. Pokusím se též srovnat Gestalt-terapii s jinými psychoterapeutickými směry. Tato část bude tvořit těžiště celé práce. Nakonec se budu zabývat kritikou a polemikou. Průběžně se budu nad některými otázkami kriticky zamýšlet, přičemž tyto moje úvahy budou psány pro rozlišení kurzívou. Poslední kapitola (Polemika) je také kritickou reflexí a to především k předchozí kapitole (Kritika). Ale protože je pojatá šířeji, je samostatnou kapitolou a není psána jako předchozí kritické úvahy kurzívou.
Nebudu se příliš zabývat popisem terapie jako takové, ani terapeutických technik. Pokusím se spíše podat obraz tohoto nejednotného a diskuse vyvolávajícího směru v kontextu jednotlivých psychologických otázek a prostřednictvím kritických úvah.
Některé informace, témata a úvahy se budou do jisté míry opakovat, neboť budou během práce popisovány z různých úhlů pohledu a to pro vytvoření celkového obrazu Gestalt-terapie jako směru.

LOGO3

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search